فروش‌گاه

عمومی

نمایه

دورنما

اعضا

مدیر: عضو شکن, علی آرا

پشتیبان: ربات شکن, سامانه فروش, پشتیبان شکن

متصدی: - صالحی, منیره سازگار, وح نص

مشتری: کاربران غیرعضو

سفارش‌دهنده: کاربران ناشناس