فروش‌گاه

عمومی

نمایه

دورنما

اعضا

مدیر: سیدمحمد شبیری, علی کاشی, مجتبی دلخوشیان

پشتیبان: ربات شکن, سامانه فروش, پشتیبان شکن

متصدی: منیره سازگار, پریسا صالحی

مشتری: کاربران غیرعضو

سفارش‌دهنده: کاربران ناشناس